• بازی و ورزش برای اطفال

    اطفال از طریق بازی، مسئولیت پذیری و همکاری اجتماعی را تمرین می کنند. با ورزش کردن رشد فیزیکی و سلامت فیزیکی آن ها تامین می شود.

  •  

     

  •