• سیستم صحی مکتب

    توجه به رشد اطفال، تشخیص زود هنگام بیماری های جسمی، فهمیدن اختلالات رفتاری و برخورد علمی با این مشکلات از اهداف این گایدلاین می باشد. اگر برای تصحیح و تکمیل این راهنما گفتنی دارید با مدیر گایدلاین تماس بگیرید.

  •