• سیستم صحی مکتب

    توجه به رشد اطفال، تشخیص زود هنگام بیماری های جسمی، فهمیدن اختلالات رفتاری و برخورد علمی با این مشکلات از اهداف این گایدلاین می باشد. اگر برای تصحیح و تکمیل این راهنما گفتنی دارید با مدیر گایدلاین تماس بگیرید.

  • صمدعلی مرادی / مدیر گایدلاین صحت اطفال

    متخصص قلب شفاخانه قلب تاوس در فنلند. عضو انجمن کاردیولوژیست های اروپا، تولد کابل زمستان 1353. اهل شهر هرات. مطالعه و تحقیق در رابطه به نوآوری در آموزش. فعال اجتماعی در زمینه کمک به آموزش اطفال مستحق و مستعد. ارائه آموزش و مشاوره به داکتران متخصص در زمینه کاردیولوژی.

  •